[Asas | Integrasi | Pengayaan]

Home


KELAS SAINS

Selamat Datang

xscience.jpg (89657 bytes)

Sains adalah suatu susunan ilmu pengetahuan hasil daripada kajian yang sistematik tentang alam. Ilmu ini sentiasa berkembang. Untuk penyelidikan sains, lapan kemahiran proses sains asas dan enam kemahiran proses sains intergrasi diperlukan. Semua ketiga belas kemahiran ini boleh diperoleh melalui pembelajaran sains secara aktif. Anda harus memperolehnya. Kami di sini ingin membantu anda untuk mencapai semua kemahiran ini.

Kemahiran proses sains asas

Kemahiran proses sains integrasi

Selain daripada itu kami juga telah menyediakan aktiviti pengayaan

[HOME]