[Asas | Integrasi | Pengayaan]

Home


Proses Sains

Pengkelasan

xscience.jpg (89657 bytes)

Proses pengkelasan melibatkan penyusunan objek atau perkara yang berlaku mengikut ciri-cirinya.

AKTIVITI A

Anda dikehendaki mengkelaskan tindak balas-tindak balas kimia yang diberikan kepada lima kelas jenis tindak balas kimia iaitu tindak balas penggabungan, tindak balas penyesaran, tindak balas penguraian, tindak balas peneutralan dan tindak balas redoks. Klik ke tapak web di bawah. Baca dan cuba kelaskan. Anda dikehendaki memberi satu sebab untuk pengkelasan anda. Bincangkan jawapan anda bersama guru, kemudian hantarkan jawapan anda kepada guru pakar kami.