[Asas | Integrasi | Pengayaan]

Home


KELAS SAINS

KEMAHIRAN PROSES SAINS INTEGRASI

xscience.jpg (89657 bytes)

Kami harap anda telah secara sistematik telah menghabiskan ke semua lapan kemahiran proses sains asas. Seterusnya anda akan dibantu untuk mencapai llima kemahiran proses sains intergrasi. Ke semua lima ini telah disenaraikan mengikut urutan yang menaik dalam komplexitinya. Untuk memperoleh kemahiran ini dengan baik, anda dinasihatkan untuk mengikut aktiviti mengikut urutan. Klik pada kemahiran untuk menjalankan aktiviti berkaitan.

  • Interpretasi data:kemahiran kompleks ini melibatkan proses ramalan, dan membuat inferens daripada satu set data
  • Definisi operasional:definisi ini melibatkan pernytaan tentang apakah yang dibuat dan apakah yang diperhatikan; kemahiran ini melibatkan proses pemerhatian, berkomunikasi, serta pengelasan
  • Pengawalan pembolehubah:proses ini melibatkan pengendalian faktor-faktor atau pembolehubah yang terlibat dalam satu eksperimen; pengawalan ini penting kepada kebolehpercayaan keputusan eksperimen
  • Menjalankan eksperimen:melibatkan pengujian hipotesis dan pengawalan pembolehubah
  • Formulasi hipotesis:proses ini melibatkan pembentukan soalan generalisasi berasaskan pemerhatian ; hipotesis merupakan satu masalah yang boleh diselesaikan melalui kemahiran proses yang lain iaitu menjalankan eksperimen, membuat inferens dan ramalan
  • Formulasi model:satu proses yang memperihalkan dan menerangkan perhubungan di antara idea; sesuatu model mungkin berciri mental, fizikal atau verbal; model sentiasa berubah berasaskan data yang diperoleh